NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA

DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DE CĂTRE

WISEMETRY RESEARCH S.R.L.

 

POLITICĂ

DE CONFIDENȚIALITATE CU PRIVIRE LA

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

    WISEMETRY RESEARCH S.R.L. (denumită în cele ce urmează Societatea, organizația sau WISEMETRY), societate cu sediul în Municipiul Pitești, str. Sfânta Vineri nr. 5, bloc A10, scara A, etaj 3, ap. 12, jud. Argeș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J3/441/2020, cod fiscal 42359590, cont nr. RO04 INGB 0000 9999 1008 5929, deschis la ING Bank București, reprezentată legal prin Iuliana Violeta Bahaciu, Administrator, Tel: 0743.177.078, e-mail: violeta.bahaciu@wisemetry.com; Deținătoare a site-ului web www.wisemetry.com/; Vă asigurăm că datele dvs. cu caracter personal vor fi colectate şi prelucrate de către WISEMETRY RESEARCH S.R.L. numai în măsura permisă prin Regulamentul General (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numit în continuare GDPR.
 1. Consimțământ
Utilizarea de către dvs. a serviciilor noastre este supusă prezentei Politici, precum și Politicii de utilizare cookie-uri. Atunci când utilizați serviciile noastre, sunteți de acord cu termenii acestei Politici. Scopul Politicii este de a ne informa clienții cu privire la modul de colectare, stocare și utilizare a datelor cu caracter personal. Dacă nu sunteți de acord cu prezenta Politică, vă rugăm să încetați să mai folosiți serviciile noastre sau să ne solicitați informații privind prezenta Politică prin contactarea noastră folosind datele mai jos prezentate.
 1. Termeni în înțelesul GDPR
Autoritate de supraveghere înseamnă Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSDCP) sau oricare altă autoritate căreia i se atribuie responsabilitățile de protecție a datelor în temeiul Legislației privind protecția datelor ale oricărui stat membru;
Client înseamnă persoana fizică sau juridică în favoarea căreia Societatea prestează anumite servicii, la unul sau mai multe termene ulterioare ori în mod continuu;
Contract înseamnă toate formele de documente specifice procesului de contractare, respectiv orice instrument contractual încheiat de Societate cu Furnizorii sau Clienții săi, pentru prestarea de servicii și, în general, orice tip de contract în care Societatea este parte, inclusiv contractele încheiate la distanță, cu excepția contractelor de muncă;
Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă și care sunt protejate în temeiul Legislației privind protecția datelor; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
Furnizor înseamnă persoana fizică sau juridică care prestează Societății anumite servicii, la unul sau mai multe termene ulterioare ori în mod continuu;
GDPR înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
Operator înseamnă entitatea care, singură sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a Datelor cu caracter personal;
Persoană împuternicită de operator” sau „Împuternicit înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
Persoană vizată înseamnă persoana identificată sau identificabilă la care se referă Datele cu caracter personal; din motive ce țin de această politică, Persoanele vizate pot fi angajați, clienți, reprezentanți ai partenerilor de afaceri și orice alte persoane fizice ale căror Date cu caracter personal sunt prelucrate de Societate;
Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
Subîmputernicit înseamnă orice persoană desemnată de Împuternicit pentru a prelucra Datele cu caracter personal în numele Societății;
Transfer înseamnă divulgarea sau punerea în orice alt mod la dispoziția terților (incluzând Subîmputerniciții) a Datelor cu caracter personal, fie prin trimiterea Datelor cu caracter personal către respectiva terță parte, fie prin permiterea accesului la aceste date prin alte mijloace;
Utilizare acțiunea de a folosi datele cu caracter personal de către și în interiorul Operatorului.WISEMETRY RESEARCH S.R.L. prelucrează datele personale colectate în temeiul şi cu scopul:
 • de a răspunde solicitărilor dvs. conform interesului manifestat de către dvs. prin transmiterea formularului de contact și/sau contactarea noastră telefonică și/sau pe e-mail;
 • transmiterii de oferte de contractare și de preț sau cotații diverse și altele asemenea, necesare și în scopul încheierii contractelor de prestări servicii în domeniul cercetării de piață, sondaje și alte asemenea;
 • de a vă contacta pentru a solicita mai multe detalii necesare soluționării solicitărilor venite de la dvs;
 • de a asigura serviciile de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs. cu privire la serviciile prestate de Societate, ofertele și contractele transmise, etc.;
 • transmiterii de noutăți, oferte și promoții realizate de Societate în viitor, respectiv în scop propriu de marketing și publicitate.
  În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.   WISEMETRY RESEARCH S.R.L.  NU VA FURNIZA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL CĂTRE ALTE FIRME/ENTITĂȚI/PERSOANE/COMPANII ÎN SCOPURI PUBLICITARE/DE MARKETING, ETC.   Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile.  
 1. Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm
WISEMETRY RESEARCH S.R.L.  prelucrează datele dvs. personale (nume, prenume, CNP, date de identificare din CI/BI, date de geolocalizare, număr de telefon, adresă de e-mail, etc.) exclusiv în scopul îndeplinirii obiectului de activitate al societății, pentru a putea încheia un contract cu dvs., la cererea dvs., sau pentru a executa un contract încheiat cu dvs. Prin urmare, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în vederea prestării de servicii, îndeplinirea obligaţiilor legale, soluţionarea disputelor, formularea de cereri şi de apărări înaintea autorităţilor publice şi a altor entităţi, comunicarea cu dvs., etc.
 1. Sursa din care primim datele dumneavoastră
Pentru serviciile prestate de Societate, în vederea încheierii contractului, la semnarea contractului sau oricând pe parcursul derulării contractului, dvs. personal ne veți transmite următoarele date care să ne permită identificarea dvs., și anume: nume; prenume; cod numeric personal (CNP); domiciliu; date de contact (telefon și/sau e-mail); date de identificare din CI/BI. În vederea primirii unei oferte, prin transmiterea formularului de contact de pe site-ul nostru, precum și în cazul în care ne veți contacta telefonic și/sau pe e-mail la numerele de telefon afișate pe site-ul nostru, respectiv pe adresa de e-mail, ne veți comunica următoarele date cu caracter personal: nume și e-mail. Formularul de contact de pe site-ul nostru prevede în mod expres opțiunea acceptului dvs. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prezenta notă de informare și politică. Daca nu ne furnizați datele cu caracter personal prevăzute în formularul de contact nume și e-mail, nu veți putea transmite către noi solicitarea dumneavoastră. De asemenea, ne puteți contacta pe adresele Societății de pe platformele de socializare Facebook și Instagram prin transmiterea de mesaje, sens în care vor fi comunicate aceleași date cu caracter personal. Puteți consulta politicile de confidențialitate Facebook, respectiv Instagram, folosind următoarele link-uri: https://www.facebook.com/about/privacy și https://help.instagram.com/ . Aveți posibilitatea de a vă abona la site-ul nostru utilizând formularul de ”sign in” și adresa dvs. de e-mail, primind în acest din partea Societății un e-mail prin care vi se solicită acordul expres, respectiv solicitarea de a confirma sau abonarea. Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această Politică se referă exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul părinților/reprezentanților legali ai acestora. În cazul în care, în ciuda eforturilor noastre rezonabile de prevenire, o astfel de prelucrare are totuși loc, o vom înceta odată ce observăm faptul că utilizatorii nu au împlinit vârsta menționată mai sus.
 1. Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării
Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal îl constituie realizarea: activităților specifice desfășurate de societate, respectiv prestarea serviciilor Societății în favoarea dvs., prelucrarea necesară conformării obligației legale fiscale, în temeiul legii, de exemplu pentru arhivare și apărarea intereselor noastre legitime. Totodată, temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal îl constituie interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială prin măsuri precum: de protecție a site-ului web față de atacuri cibernetice și de gestionare a diverselor altor riscuri.
 1. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal
Datele vor fi stocate pe o perioadă limitată, respectiv pe durata realizării activităților specifice societății și/sau îndeplinirii contractului; în situația unui litigiu, pe parcursul soluționării acelui litigiu; în conformitate cu legislația în vigoare, atâta timp cât avem obligația legală de a păstra documentele financiare legale în evidența contabilă și în arhiva societății. Prin urmare, vom șterge datele cu caracter personal colectate de la dvs., dacă nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate inițial, cu excepțiile impuse de lege, de exemplu pentru conformarea la obligațiile fiscale. De asemenea, nu vom șterge datele dvs. cu caracter personal, dacă v-ați exprimat opțiunea de a primi pe viitor din partea Societății noutăți, oferte și promoții, specificând în acest sens că oricând aveți posibilitatea de a anula această opțiune prin dezabonare sau prin contactarea Societății la datele mai sus menționate.
 1. Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal
Destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt, după caz, conducerea Societății, angajații subscrisei / colaboratorii / prestatorii de servicii / alte persoane împuternicite/autorizate, precum și instituțiile statului, poliție, spitale etc., care ar putea solicita aceste informații. Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate pe teritoriul României și nu sunt transferate sub nicio formă în alte state. Reiterăm că datele dvs. personale sub nicio formă nu sunt înstrăinate sau oferite spre utilizare altor entități sau companii (de exemplu companii de marketing, vânzări etc.). Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și confidențialitatea informațiilor, în baza contractelor încheiate cu aceștia.
 1. Cum protejăm securitatea datelor dvs. cu caracter personal
Datele dvs. personale sunt protejate prin măsuri specifice de securitate pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal, pentru a preveni utilizarea, accesul neautorizat și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare. WISEMETRY RESEARCH S.R.L. respectă și asigură în mod strict secretul profesional și confidențialitatea datelor cu caracter personal și informațiilor comunicate de dvs. WISEMETRY RESEARCH S.R.L. nu transferă date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European.
 1. Ce drepturi aveți
Prin citirea prezentei Politici de protecție a datelor cu caracter personal ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:
 • dreptul la transparenţa informaţiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.;
 • dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal;
 • dreptul la rectificare şi dreptul la ștergerea datelor;
 • dreptul la restricţionarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul la opoziție și de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat;
 • dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal.
  Datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212 E-mail: anspdcp@dataprotection.ro  Website: www.dataprotection.ro Fără a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă asigurăm că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.   
 1. Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal
Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, trebuie să luați legătura cu responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal la adresa de e-mail dpo@wisemetry.com sau prin poștă sau curier la adresa societății din Municipiul Pitești, str. Sfânta Vineri nr. 5, bloc A10, scara A, etaj 3, ap. 12, jud. Argeș – cu mențiunea: în atenția Responsabilului WISEMETRY RESEARCH S.R.L.  cu protecția datelor cu caracter personal.     WISEMETRY RESEARCH S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau dacă legislația o impune pentru a ne conforma cerințelor legale, prezenta politică de confidențialitate.   WISEMETRY RESEARCH S.R.L. va afișa pe site versiunea modificată a prezentei politici, sens în care vă încurajăm să consultați politica de confidențialitate de fiecare dată când utilizați site-ul nostru.   WISEMETRY RESEARCH S.R.L. va gestiona datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu politica de confidențialitate în baza căreia au fost colectate, cu excepția situației în care ne veți acorda consimțământul pentru a le gestiona în alt mod. WISEMETRY RESEARCH S.R.L.   Iuliana Violeta Bahaciu Administrator Întocmit DPO: COPYRIGHT CONTROL CONSULTING S.R.L. Prin Ana-Maria Marinescu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram